Prirodno matematički fakultet

PRIRODAN IZBOR VEĆ 40 GODINA

Prirodno-matematički fakultet je obrazovna ali i naučna institucija gde se stiču znanja i izvode istraživanja u oblasti biologije, ekologije, zaštite životne sredine, fizike, meteorologije, astronomije, optometrije, geografije, menadžmenta u oblasti turizma, hotelijerstva i gastronomije, hemije, biohemije, kontrole kvaliteta životne sredine, matematičkih i informatičkih disciplina. Od školske 2008/09 godine nastava na PMF-u se realizuje u okviru 37 akreditovanih studijskih programa, na svim nivoima akademskih studija (osnovne, diplomske-master, strukovne i doktorske) po modelu i principima Bolonjske deklaracije. Za izvođenje nastave na svim akreditovanim studijskim programima PMF je dobio dozvolu za rad od strane Pokrajiskog sekretarijata za obrazovanje. Svi studijski programi na PMF-u su organizovane po modelu 3+2.

Nastava i naučni rad izvode se na pet departmana:


autor fotografije Prof.Dr. Lazar Lazić

Na PMF-u studira preko 5000 studenata, nastava se odvija pod rukovodstvom preko 300 nastavnika i saradnika. Predhodnih 40 godina odbranjeno je 440 doktorskih teza, 594 magistarske teze i preko 158 specijalističkih radova. Nastava se odvija u 65 savremeno opremljene učionice i 73 laboratorije uz biblioteke sa desetinama hiljada knjiga, čitaonice, kafeterije. Kvalitet PMF-a čine njegovi profesori, asistenti, saradnici i studenti. Profesori PMF-a su prema parametrima naučne kompetencije najviše rangirani na Univerzitetu u Novom Sadu na šta je PMF posebno ponosan.

Studentima PMF-a pružaju se odlični uslovi za napredovanje i mnoštvo mogućnosti za putavanja i boravak na stranim univerzitetim, kroz studentsku razmenu i obavljanje prakse u različitim zemljama. Diploma PMF-a se prepoznaje širom sveta i naši studenti su veoma uspešni u nastavku školovanja i karijere u inostranstvu.

PMF je kao osnovnu viziju i startegiju usvojio politiku izvrsnosti i kvaliteta, rukovodeći se rečenicom koju je izgovorio čuveni fizičar Glen Siborg da je ulaganje u izvrnost startegija koja možda u prvom momentu više košta ali je osrednjost dugoročno gledano neuporedivo skuplja. Naša je želja da studentima pružimo znanje, da im znanje i veštine stečene na PMF-u otvore vrata sveta jer… znanje je moć – Scientia ipsa potentia est kaže stara latinska izreka.

I zato za početak svoje akademske karijere odaberite PMF i osigurajte sebi mesto u društvu najboljih!

cenovnik – poslediplomske i doktorske studije 2009/2010


OSNOVNE INFORMACIJE O FAKULTETU

Adresa:Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Web sajt: www.pmf.uns.ac.rs
Telefon: 021/455-630
Faks: 021/455-662

 Metodika nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva Prirodno matematički fakultet

Svrha studijskog programa je nastavak kontinuiranog i celovitog obrazovanja najboljih studenata u oblasti prirodnih nauka (biologije, fizike, hemije, geografije), matematike i informatike koji pokazuju izražena interesovanja za izučavanje didaktičko-metodičkih i psihološko-pedagoških disciplina i adekvatnu zastupljenost stručnih predmeta prema izboru svakog pojedinačnog kandidata i njegovih potreba i njihove priprema za rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski […]Zaštita životne sredine Prirodno matematički fakultet

Cilj studijskog programa iz zaštite životne sredine je da kroz povezivanje mnogih naučnih disciplina, fundamentalnih i primenjenih prirodnih nauka i matematike, obrazuje i osposobi stručnjake koji će jasno razumeti i primenjivati interdisciplinarne veštine potrebne u nauci o zaštiti životne sredine. Studenti treba da ovladaju metodama za eliminaciju zagađenja u životnoj sredini i metodama unapređenja kvaliteta […]Hemija Prirodno matematički fakultet

Cilj studijskog programa doktorskih akademskih studija hemije je da obrazuje i osposobi studente na savremen način kako bi u potpunosti bili spremni da odgovore i zadovolje sve sadašnje i buduće zahteve koje postavlja savremeno društvo. Doktorske akademske studije hemije traju tri godine, odnosno šest semestara. Nakon završenih trogodišnjih studija i osvojenih 180 ESPB bodova dobija […]Biohemija Prirodno matematički fakultet

Svrha doktorskih studija iz biohemije je naučno obrazovanje iz biohemijskih disciplina. Studenti doktorskih studija treba da steknu sposobnost da fundamentalne hemijske teorije i naučne eksperimentalne metode koristi za objašnjenje raznih bioloških fenomena. Studenti doktorskih studija biće po potrebi angažovani u izvođenju vežbi na diplomskim akademskim i diplomskim akademskim – master studijama, što će im omogućiti […]Hemija Prirodno matematički fakultet

Diplomske akademske studije hemije – master su jedinstven studijski program koji se sastoji iz pet modula: •    analitička hemije •    neorganska hemija •    organska hemija •    kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom •    profesor hemije Svrha studijskog programa diplomskih akademskih studija hemije – master je da produbljeno i celovito, na savremenom nivou, obrazuje studente za […]Biohemija Prirodno matematički fakultet

Po studijskom programu Diplomske akademske studije biohemije – master obrazuju se i pripremaju za rad visoko-stručni kadrovi sa većim stepenom znanja u odnosu na one koji su završili osnovne akademske studije. Ovako formirani kadrovi biće sposobni da organizuju i rukovode manjim projektima u biohemijskim laboratorijama, uz viši stepen samostalnosti u radu. Akademsko obrazovanje stečeno u […]Zaštita životne sredine Prirodno matematički fakultet

Potreba za školovanim stručnjacima iz oblasti prirodnih nauka u savremenom društvu, nauci i tehnici je neosporna. Zbog neizostavnog angažovanja prirodnjaka u timovima koji se bave problemima zagađenja i zaštite životne sredine pojavila se potreba za proširenjem njihovih saznanja o zaštiti životne sredine. Ovaj studijski program je koncipiran tako da se student priprema za poslove koji […]Turizam Prirodno matematički fakultet

Uslovi za upis na studijski program su: •    završene osnovne i master studije u trajanju od pet godina •    pozicija na rang-listi u okviru odobrene upisne kvote studenata. Struktura studijskog programa doktorskih akademskih studija – geonauke – turizam u trogodišnjem trajanju obuhvata ukupno 1 obavezni predmet i 7 izbornih predmeta. Ukupan broj ESPB na tri […]Geonauka Prirodno matematički fakultet

Uslovi za upis na studijski program: Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija. Način izvođenja studija – Primena direktnog, indirektnog i posebnih vrsta nastavno-naučnoga rada, uz terenski rad, naučno […]Menadžment Prirodno matematički fakultet

Uslovi za upis na studijski program su: •    završene osnovne akademske studije (menadžer), ili odgovarajuće osnovne akademske studije i •    pozicija na rang-listi u okviru odobrene upisne kvote studenata. Struktura studijskog programa Diplomirani menadžer – master u dvogodišnjem trajanju: Postoje tri zajednička obavezna predmeta za sve module. U okviru Modula Turizam ima pet obaveznih predmeta, […]